Walne Zebranie Członków Oddziału Wrocław

wpis w: Aktualności, Zebranie | 0

Zapraszamy wszystkich członków wrocławskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 04.07.2021 od godz. 10:00 w Hotelu Plaza (Wrocław, Bolesława Drobnera 11-13).

Zebranie odbędzie się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,

– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów. W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Warunkiem uczestnictwa w zebraniu jest opłacona składka za rok bieżący.

W związku z ciągle obowiązującymi ograniczeniami, Zarząd Oddziału zwraca się z apelem do wszystkich zaszczepionych  uczestników Walnego Zgromadzenia o dobrowolne legitymowanie się zaświadczeniem o szczepieniu przeciw COVID-19. W znacznym stopniu umożliwi to uczestnictwo większej ilości uczestników zgromadzenia.

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności:

– Zarządu Oddziału,

– Oddziałowej Komisji Hodowlanej

 1. Sprawozdanie finansowe.
 2. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 7. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Wybór na okres kadencji:

– członków Zarządu Oddziału,

– członków Komisji Rewizyjnej,

– członków Sądu Koleżeńskiego.

 1. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.
 2. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, który dostępny jest w biurze oddziału Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7.