Informujemy, że ogłoszenie wyników Rankingu Oddziałowego odbędzie się na Walnym Zebraniu, natomiast wręczenie nagród i dyplomów będzie miało miejsce się na specjalnej imprezie – w dniu 05.04.2020 na naszym Ośrodku Szkolenia Psów.

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału Wrocław odbędzie się 14 marca o godz: 10:00 w Hotelu Park Plaza. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członka związku z opłaconą składką za 2020 rok lub dowodu opłaty.

Zarząd Oddziału informuje, że dnia 14 marca 2020 o godz. 10.00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu ul. Drobnera 11-13 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału we Wrocławiu.

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej, – Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Protokół z poprzedniego Zebrania dostępny do wglądu w biurze Oddziału.

 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów + Pismo Prezydenta m.st. Warszawy

Zarząd Główny ZKwP w załączeniu przesyła informację o zwołaniu
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w dniu 19.10.2019 r. oraz pismo Prezydenta
m.st. Warszawy.
Dalsze szczegóły informacyjne dotyczące Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
miejsce, godzinę rozpoczęcia oraz zasady zakwaterowania podamy w terminie
późniejszym.

 

Uchwała Zarządu Głównego

Uchwała Zarządu Oddziału we Wrocławiu  Związku Kynologicznego w Polsce       z dnia 19.08.2019.

 

Zarząd Oddziału we Wrocławiu wyraża stanowcze żądanie natychmiastowego zaniechania dalszych bezprawnych działań przez grupę osób tytułujących się „Zarządem Głównym Związku Kynologicznego w Polsce” z Panią Anną Rogowską na czele.

Po odbytym w dniu 31.05.2019, w atmosferze bezprawnych działań Zjeździe Delegatów grupa osób, uważająca się za nowo wybrany Zarząd, zawłaszczyła środki służące do funkcjonowania Zarządu Głównego w postaci dostępu do biura, dostępu do strony internetowej, a także do funduszy Związku. Mimo stanowiska Prezydenta Warszawy z dnia 22.07.2019., który jako organ nadzorujący jednoznacznie uznał uchwały Zjazdu w zakresie zmian w statucie a także przeprowadzonych daleko idących zmian personalnych za nieważne, osoby te nadal uniemożliwiają prawowitym członkom Zarządu jakąkolwiek pracę. Działania te, w świetle terminu przywrócenia obowiązującego stanu prawnego, wyznaczonego przez organ nadzorujący, mają charakter działań na niekorzyść Związku, grożących ustanowieniem kuratora, bądź nawet rozwiązaniem naszego Stowarzyszenia.

Szczególnie groźne są wszelkie działania, które mogą wywołać szkodliwe skutki dla  członków ZKwP, jak na przykład podpisywanie dokumentów hodowlanych (rodowody, championaty i in.), które po czasie mogą być zakwestionowane przez inne stowarzyszenia działające w FCI, bądź też przez pojedynczych członków.

Kuriozalne są „decyzje” tych osób ogłoszone w ostatnich dniach:

 1. a) o zawieszeniu w czynnościach osób, które były członkami Zarządu Głównego przez dwa lata od wyborów z 2017 roku, będąc równocześnie Przewodniczącymi lub członkami Zarządów Oddziałów. Jeśli łączenie tych funkcji uznano za kryterium „zawieszenia” to brakuje osób: Anna Rogowska, Tomasz Sławik i Tadeusz Wirmański,  które również w tym czasie uczestniczyły w pracach ZG, 
 2. b) o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

W świetle aktualnego stanu prawnego wyrażonego w piśmie Prezydenta Warszawy a także w opiniach prawników, żadna z tych decyzji nie może być obowiązująca, ponieważ osoby je wydające nie są Zarządem Głównym.

Termin przywrócenia stanu faktycznego określony w stanowisku Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa upływa już za kilka dni. Żądamy  zatem natychmiastowego zaprzestania podejmowania jakichkolwiek decyzji i uchwał pogarszających sytuację prawną Związku a szczególnie  jakiekolwiek dysponowanie majątkiem Związku, co jest ciężkim naruszeniem prawa.

Apelujemy do Zarządów Oddziałów ZKwP o zajęcie stanowiska w powyższych sprawach,                a wszystkie osoby posiadające aktualny mandat delegata o wstrzymanie się od udziału w zjeździe zwołanym przez nieuprawnione osoby, bowiem z przyczyn oczywistych uchwały takiego zjazdu nie będą miały mocy prawnej.

 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU – 02.03.2019

Zarząd Oddziału informuje, że dnia 2 marca 2019 o godz. 10.00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu ul. Drobnera 11-13 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału Wrocław.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z poprzedniego Zebrania dostępny do wglądu w biurze Oddziału.