Kurs Asystencki 2019

W związku z planowanym w 2019 roku

kursem dla kandydatów na asystentów kynologicznych,

Zarząd Oddziału ogłasza nabór zainteresowanych członków ZKwP .

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU – 16.02.2019 (sobota) godz. 15:00 oraz 17.02.2019 (niedziela) godz. 09:00. Miejsce spotkania podamy w najbliższym możliwym czasie.

Zgłoszenie należy złożyć na załączonym formularzu pisemnie w biurze Oddziału lub na adres e-mail biuro@zkwpwroclaw.pl

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 25.01.2019.

Zgłoszenie powinno być zaopiniowane przez kierownika sekcji oraz zweryfikowane przez biuro Oddziału pod względem opłacenia składek za bieżący rok.

Formularz zgłoszenie kandydatury na kurs asystencki ZKwP organizowany przez Oddział we Wrocławiu w 2019 r. – Zgłoszenie-kandydata

Zaszufladkowano do kategorii Kursy

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU – 02.03.2019

Zarząd Oddziału informuje, że dnia 2 marca 2019 o godz. 10.00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu ul. Drobnera 11-13 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału Wrocław.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z poprzedniego Zebrania dostępny do wglądu w biurze Oddziału.